Obchodní podmínky

Obchodní podmínky
1. Úvodní ustanovení
Obchodní podmínky užití provozovatele webové stránky www.asianchef.cz, OC Plaza Plzeň
Radčická 2,
Plzeň
301 00
E-mail: wrapnrollplaza@gmail.com
tel. +420 608 112 999
Fakturační adresa:
NÁMOŘNÍK s.r.o.
Kubelíkova 1224/42
Žižkov (Praha 3)
130 00 Praha
DIČ: CZ27910695
IČO: 27910695

a. Uživatelem níže popsaných služeb může být právnická nebo fyzická osoba, která zadá a odešle Objednávku v Systému 


b. Smluvními stranami se rozumí Poskytovatel a Uživatel (dále jen „Smluvní strany“). 


c. Objednávkou se rozumí zadání daného jídla/nápoje/jiného do košíku Systému, následně odesláním tlačítkem Objednat do Systému (dále jen „Objednávka“). 


d. Systém je elektronický jídelní a nápojový lístek restaurace Poskytovatele, umístěný na webových stránkách www.asianchef.cz (dále jen „Systém“) 


e. Službou se rozumí odeslání Objednávky Uživatelem a její realizace obsluhou restaurace Poskytovatele, dle pokynů v Objednávce 
2. Uzavření smlouvy a platební podmínky 
a. Smluvní strany berou na vědomí, že k uzavření smlouvy, na základě které Poskytovatel poskytne za smluvených podmínek včetně podmínek uvedených v těchto VOP Uživateli specifikovanou službu dojde v okamžiku odeslání objednávky Uživatelem, tedy konkrétně kliknutím na tlačítko "Objednat" v sekci Košík v Systému. 


b. Uživatel zaplatí cenu za objednané služby prostřednictví platební brány Systému nebo v hotovosti u personálu Restaurace nebo platební kartou přes platební terminál Restaurace. 


c. Výše ceny vztahující se k jednotlivým službám nebo zboží je uvedena vždy u každé položky v elektronickém jídelním lístku Systému. 


d. Cena za službu může také zahrnovat cenu za dopravu (v případě vylby dovozu na danou adresu). Cena dovozu je automaticky přidána do košíku. Cena dovozu je určena po zadání Uživatelovy adresy dle vzdálenosti
3. Práva a povinnosti smluvních stran 
a. Uživatel je oprávněn při využívání služeb Poskytovatele postupovat pouze smluveným způsobem, a dále také tak, aby nedocházelo k zásahům do programového vybavení Poskytovatele, aby nebylo zasahováno do práv ostatních Uživatelů. Nedovoleným jednáním ze strany Uživatele je zejména užívání postupů, mechanismů či programů, které by mohly ovlivnit existenci a fungování webu Poskytovatele. 


b. Poskytovatel je povinen poskytnout Uživateli služby, které si Uživatel u Poskytovatele objedná a zároveň uhradí cenu služby ve prospěch Poskytovatele. 
4. Ochrana osobních údajů 
a. Uživatel bere na vědomí, že akceptací těchto VOP vyjadřuje zároveň souhlas se zpracováním jeho osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. 


b. Uživatel souhlasí s tím, aby Poskytovatel zpracovával osobní údaje sám, případně pověřil zpracováním třetí osobu – zpracovatele. 


c. Osobní údaje budou zpracovány za účelem naplnění smluvního vztahu mezi Poskytovatelem a Uživatelem, a to dle podmínek uvedených na stránce webu Poskytovatele. 


d. Uživatel může souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat písemným oznámením doručeným na korespondenční adresu Poskytovatele. Vzhledem k tomu, že bez možnosti zpracování osobních údajů Uživatele nemá Poskytovatel možnost řádně zajistit poskytování služby ve smyslu těchto VOP, bere Uživatel na vědomí, že v případě odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů je Poskytovatel oprávněn neposkytnout Uživateli objednanou službu, nebude-li dohodnuto jinak. 
5. Závěrečná ustanovení 
a. Vztahy mezi Poskytovatelem a Uživatelem, které nejsou zvlášť upraveny v těchto VOP, se řídí právními předpisy České republiky a případné spory bude rozhodovat příslušný soud. 


b. Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel je oprávněn VOP měnit, a to zejména s ohledem na vývoj na trhu, zákonů České republiky a používaných technologií.  
Ostatní
Provozovatel provozuje web za účelem propagace svých výrobků a produktů, které jeho prostřednictvím nabízí svým zákazníkům prostřednictvím internetu (dále jen Uživatel).


Tyto podmínky upravují práva a povinnosti osob využívajících web a další související právní vztahy.


Obchodní podmínky se řídí právním řádem ČR, specificky Obchodním zákoníkem.


Předmětem objednávky jsou zpravidla pokrmy, které Provozovatel vyrábí v souladu s platnými hygienickými a právními předpisy ve své provozovně a tyto nabízí svým zákazníkům v Provozovně, na osobní odběr, případně se může jednat o dovoz na danou adresu.


Pokrmy jsou vyráběny čerstvé a jsou určeny k okamžité spotřebě.


Informace o obsažených alergenech poskytne obsluha na vyžádání. 


Uživatel provede objednávku pomocí webu výběrem produktů, vložením daných produktů do košíku, uvedením všech požadovaných údajů a odesláním objednávky prostřednictvím we­bu.


Objednávka se stává závaznou okamžikem potvrzení ze strany Provozovatele, o čemž je Uživatel informován prostřednictvím webu.
Ochrana osobních údajů - GDPR
Provozovatel těchto webových stránek (dále jen provozovatel), zpracovává osobní údaje uživatelů uvedených stránek v souladu s NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen GDPR). 


Subjektem údajů je každý zákazní fyzická osoba, která využívá služeb těchto internetových stránek.
1. Rozsah zpracování


Při objednávce služeb / zboží nabízeným provozovatelem na těchto internetových stránkách mohou být uživatelé vyzváni k zadání osobních údajů:


Povinné:


Křestní jméno


Příjmení


Telefon


Adresa dodání zboží či služby


Nepovinné:


Poznámky


Provozovatel výslovně uvádí, že neshromažďuje a nezpracovává žádné osobní údaje, které mu uživatelé sami dobrovolně neposkytnou. Vkládání veškerých osobních údajů na těchto internetových stránkách je zcela dobrovolné.
2. Účel zpracování


Účelem zpracování osobních údajů je realizace poskytnutí služby. Jedná se jen o nezbytné informace k naplnění předmětu smlouvy / objednávky. Bez těchto údajů není možné smlouvu realizovat / dokončit objednávku. Osobní údaje jsou dále zpracovány jen za účelem vedení účetnictví / daňové evidence provozovatele.
3. Doba zpracování


Doba zpracování osobních údajů je po dobu 3 let od uskutečnění objednávky (promlčecí lhůta).
4. Právní základ zpracování


Osobní údaje Subjektu údajů jsou zpracovány na základě údajů nezbytných k uzavření smlouvy / plnění objednávky. Zákazník (Subjekt údajů) v tomto případě nemusí udělit souhlas se zpracováním osobních údajů.
Společná ustanovení
1. Předávání třetím osobám


Provozovatel těchto internetových stránek může výše specifikované osobní údaje Uživatele poskytnout třetím osobám pouze v případě nezbytného naplnění služby Dovoz na danou adresu. V tomto případě by třetí strana (přepravce) nedokázala bez poskytnutí údajů službu naplnit.
2. Předávání do 3. zemí


Provozovatel těchto internetových stránek nepředává osobní údaje uživatelů do 3. zemí
3. Práva uživatele


Požádá-li subjekt údajů Provozovatele těchto internetových stránek o informaci o zpracování svých osobních údajů, je provozovatel v souladu s GDPR povinen mu tuto informaci bez zbytečného odkladu předat a řídit se ustanovením čl. 16 – 22 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 .Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že provozovatel nebo konkrétní zpracovatel osobních údajů, provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života uživatele (subjektu údajů) nebo v rozporu s GDPR, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat provozovatele nebo konkrétního zpracovatele o vysvětlení a požadovat, aby provozovatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.
Uživatel (subjektu údajů) má právo:


svůj souhlas kdykoli odvolat;


požadovat od správce přístup k osobním údajům (čl.15) týkajícím se subjektu údajů, jejich opravu (čl.16) nebo výmaz (čl. 17), na omezení zpracování (čl.18), a vznést námitku proti zpracování (čl.21), jakož i práva na přenositelnost údajů (čl.20);


odvolat kdykoli souhlas, pokud je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a),, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním


nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování,


podat stížnost u dozorového úřadu;


4. Závěr


Provozovatel si vyhrazuje právo na úpravu tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů. Z tohoto důvodu je v zájmu uživatelů kontrolovat, zda toto prohlášení nedoznalo změn.
Tyto podmínky jsou platné od 16.2.2021

Wrap ‘n Roll by Asian Chef